Miljövänlig återvinning och avyttring av överblivna möbler och kontorsmaterial

Totalkostnad för flyttning och avyttring

Vi uppskattar mängden gods som skall flyttas samt utvärderar det som skall avvecklas. Därefter presenteras ett kostnadsförslag med kostnader och eventuella intäkter.

 

Försäljning

Möbler av högre värde kan troligen säljas på plats eller genom våra samarbetspartners.

 

Återbruk

Bästa miljöåtgärden är att möblerna kan återanvändas. Möbler som ej går att säljas skänkes mot upphämtning till föreningar, skolor och frivilligorganisationer. Återbruk kan även innebära att vi magasinerar möblerna åt er för senare användning.

 

Ej återbrukbart gods

För det gods som måste kasseras görs detta på ett miljöriktigt sätt enligt Jönköpings Kommuns avfallsordning. Materialet källsorteras för att minska andelen "osorterat" och elektronik (kostnad). Metall säljs (intäkt), trä och "brännbart" avvecklas utan kostnad för att komma till nytta i form av återvunnen energi.

 

Redovisning

Efter utfört uppdrag utfärdar vi ett "utvecklingsintyg" där det framgår hur den totala mängden gods fördelar sig mellan såd volym, återbrukad volym samt destruerad volym. För det interna redovisningen (Ex ISO certifierat företag) kan avvecklingen redovisas i återanvänd energi.

 

Miljömål

Sveriges Riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. En riktig avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på resurserna är en del av det målet
. Målet är att mängden avfall inte skall öka och att material och energi i avfallet skall tas till vara i så hög grad som möjligt.

 

June Express AB vill vill genom att erbjuda en miljöriktig avveckling bidra till minskad mängd avfall samt minskad energiförbrukning i vårt samhälle.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar gällande flytt i Jönköping eller övriga Sverige.

Prisförfrågan Kontakta oss